ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΣΜΩΝ ΜΕΤ/ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ι. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: Επιβατικά αυτοκίνητα. Ειδικότερα με την παρ. 2α του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται η προϊσχύουσα παρ. 2 του άρθρου 121 και ορίζονται νέοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης: Eπίσης, ορίζεται ότι για την επιλογή των ως άνω συντελεστών ειδικά για τα μεταχειρισμένα…

Details

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΣΜΩΝ

Ι. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ: Επιβατικά αυτοκίνητα. Ειδικότερα με την παρ. 2α του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται η προϊσχύουσα παρ. 2 του άρθρου 121 και ορίζονται νέοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης: Eπίσης, ορίζεται ότι για την επιλογή των ως άνω συντελεστών ειδικά για τα μεταχειρισμένα…

Details

EΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η έννοια του καθεστώτος του ΕΟΦ εισήχθη, από την ΕΕ το 2008, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες, καθώς και τη διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων. Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (επιχειρήσεις) είναι ειδικά πιστοποιημένοι από τις τελωνειακές αρχές αξιόπιστοι φορείς, στους οποίους παρέχονται ορισμένες διευκολύνσεις και απλοποιήσεις στις διαδικασίες, τόσο…

Details

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Δ.Α.Ο. Οχήματα προερχόμενα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικά Οχήματα) Υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Υπόχρεος στη δήλωση αυτή είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.  Έμφορτη μεταφορά, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στην τελωνειακή…

Details