Μεταχειρισμένα ΙΧ – Τέλος ταξινόμησης με εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης και επιβολή ιστορικού τέλους ταξινόμησης

 

*Στο κείμενο που ακολουθεί θα δείτε πως μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και έκπτωση 50% στον εκτελωνισμό του οχήματος σας

*ΜΟΝΟ για τα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας πριν την 01/06/2016

Με την απόφαση ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία:

α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και

β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

Διαδικασία και στοιχεία εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας, με την παραλαβή της αίτησης, ορίζει δύο εισηγητές, για την εξέταση της υπόθεσης.

2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερόμενου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας.

3. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, οι εισηγητές:
α. Επιβεβαιώνουν τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, τον εργοστασιακό τύπο, την παραλλαγή, την έκδοση, τον κυλινδρισμό του κινητήρα, την οδηγία/κανονισμό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), ως προς την ταξινόμηση που πληροί, εκ κατασκευής, το αυτοκίνητο, τον κυλινδρισμό και τον αριθμό πλαισίου του. Επιβεβαιώνουν επίσης την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατηγορία αμαξώματος, καθώς και τα διανυθέντα χιλιόμετρα στον μετρητή (κοντέρ) του αυτοκινήτου, συσχετίζοντας με τα χιλιόμετρα για τα οποία διενεργήθηκε, σύμφωνα με το βιβλίο service, ο τελευταίος έλεγχος/ επισκευή, καθώς και με τα χιλιόμετρα που τυχόν αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης. Επιβεβαιώνουν επίσης, τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης και την «πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία», εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έχει εκδοθεί πριν από τις 28/12/2013. Τέλος, προσδιορίζουν την τιμή χονδρικής πώλησης του αυτοκινήτου, βάσει τιμοκαταλόγων.
β. Υπολογίζουν το αναλογούν τέλος ταξινόμησης σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου και λοιπών στοιχείων μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την 1η Ιουνίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, συντελεστές τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, καθώς και τα κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ιδίου νόμου.

4. Οι εισηγητές συντάσσουν σχετικό πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας υποβάλλει άμεσα, κατά περίπτωση, το πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης ή το πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και ολόκληρο το φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Α.Α.Δ.Ε., για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του εν λόγω αυτοκινήτου ή για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, αντίστοιχα, από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες εκτός Αττικής, υποβάλλουν τα ως άνω πρακτικά, μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, προς ενημέρωση του Εισηγητή της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, όπως έχει οριστεί με την απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών αυτής.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. υποχρεούται να συγκαλεί την Ειδική Επιτροπή, όπως έχει συσταθεί και ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο για την εξέταση των φακέλων που έχουν υποβληθεί σε αυτήν, είτε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είτε για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης των αντίστοιχων αυτοκινήτων.

4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, Τελωνειακές Αρχές, για τον επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της παρούσας ή για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης, με βάση το ιστορικό τέλος ταξινόμησης, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης των αυτοκινήτων.

Η ισχύς της απόφασης ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την έναρξή της, καταργείται η αρ. Φ. 112/50/27-1-2004 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 267/Β’/4-2-2004) «Προσδιορισμός των στοιχείων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001».